Pravilnik

Beograd, 5. oktobar 2020. godine

 

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA JAVNOG KONKURSA

Organizator javnog konkursa je SBB fondacija, Bulevar Zorana Đinđića 8A, Beograd, matični broj 28828853, PIB 109137906 (u daljem tekstu: Organizator).

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Javni Konkurs se organizuje pod nazivom “rEKOnstrukcija” u okviru projekta “Ne prljaj. Nemaš izgovor,” (u daljem tekstu: Javni konkurs). Javni konkurs se organizuje preko internet platforme Organizatora neprljajnemasizgovor.rs (u daljem tekstu: Internet platforma), a zainteresovani prijavljuju projekte isključivo popunjavanjem onlajn formulara, dostupnog na platformi.

Svrha konkursa je nagrađivanje najboljih pojedinačnih ekoloških projekata koji bi trebalo da pokažu kako pojedinac može da doprinese očuvanju životne sredine.

Konkurs “rEKOnstrukcija” se sastoji iz tri faze: prijave radova/kreativnih ideja, pregleda radova koji obavlja žiri SBB fondacije i izbora pobednika.

Prijava radova se vrši od 23. oktobra do 24. novembra 2020, gde prijavljeni šalju svoje video snimke/fotografije, kojima će nam pokazati šta rade za dobrobit prirode i zaštitu životne sredine.
Organizator za fazu Pregled radova određuje žiri.

Žiri utvrđuje rang-listu najboljih rešenja koja će dobiti nagradu u okviru Javnog konkursa.

Organizator zvanično objavljuje pobednike putem Internet platforme i drugih dostupnih kanala komunikacije, a pobednicima će biti uručene nagrade u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

Pobednicima (najboljim rešenjima) biće dodeljene robne nagrade bliže opisane odredbama ovog Pravilnika.

3. TERITORIJA ORGANIZOVANJA JAVNOG KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji svih gradova i opština u Republici Srbiji.

4. UČESNICI NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju sva punoletna lica sa prebivalištem u Republici Srbiji , koji žele da učestvuju i prijave svoja rešenja na konkurs.

Pravo učešća na Javnom konkursu nemaju zaposleni kod Organizatora, lica koja čine organe Organizatora, zaposleni i lica koja čine organe kod povezanih lica Organizatora, povezana lica Organizatora, kao i lica koja, na bilo koji način, učestvuju u organizaciji i realizaciji konkursa.

Učestvujući na konkursu učesnici prihvataju u celosti ovaj Pravilnik.

5. VREMENSKI OKVIR IZAZOVA

Trajanje izazova je definisano odlukom Organizatora i biće najavljeno preko Internet platforme, društvenih mreža i ostalih kanala komunikacije.
Javni konkurs se sastoji iz sledećih faza:

 1. Period za podnošenje prijava, od 23. oktobra do 24. novembra 2020. godine
 2. Selekcija i odobravanje prijava, tokom 15 dana od zatvaranja konkursa
 3. Izbor pobednika, koje bira žiri SBB fondacije, do 15 dana nakon zatvaranja konkursa
 4. Proglašenje pobednika i uručenje/slanje nagrade tokom decembra meseca 2020. godine

6. DETALJAN MEHANIZAM PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI KONKURS

Proces počinje onlajn otvaranjem Javnog konkursa, nakon čega učesnik prijavljuje rešenja i projektne ideje i to tako što najpre kreira korisnički nalog, a potom popunjava onlajn formular koji je dostupan na Internet platformi.

Učesnik kreira korisnički nalog, tako što u za to predviđena polja ukucava sledeće podatke: ime i prezime, e-mail adresu, lozinku (password). Nakon toga, korisnici na e-mail adresu dobijaju aktivacioni link. Odabirom aktivacionog linka, korisnički nalog se automatski aktivira i učesnik se preusmerava na deo Internet platforme sa prijavnim formularom.

Prijava sadrži deo u kom se popunjavaju osnovni podaci: ime i prezime, e-mail adresa, mesto i kontakt telefon, broj lične karte i mesto izdavanja, kao i deo u kom se navodi naslov projekta i opisno objašnjava rešenje/projektna ideja kojim se učestvuje na Javnom konkursu (najviše do 200 reči).

Uz prijavu se prilaže i multimedijalni materijal (po rešenju najviše do 1 videa i do 3 fotografije, s tim da nije obavezno prilagati i fotografiju i video) u odgovarajućem formatu.

Jedan učesnik može da podnese najviše 3 idejna rešenja ili projektne ideje. Bez obzira na to, jedan učesnik može da osvoji najviše jednu nagradu.

Prilikom popunjavanja prijave Podnosilac će moći da izabere opciju:

 • SAČUVAJ, ukoliko želi da naknadno dopuni ili na drugi način izmeni prijavu prilikom sledećeg pristupanja korisničkom nalogu, najkasnije do okončanja roka za prijavljivanje, ili
 • POŠALJI, ukoliko ne planira da naknadno menja prijavu.

Ako je prijava popunjena i poslata u skladu sa ovim Pravilnikom, Organizator odobrava ideju i objavljuje detaljne informacije o prijavi na platformi u okviru galerije odobrenih prijava.

Jednom kada je prijava odobrena i postavljena u galeriju odobrenih prijava na Internet platformi, njen sadržaj nije moguće više menjati. Po isteku roka za prijave pregled svih idejnih rešenja/projektnih ideje biće dostupan na Internet platformi.

7. ŽIRI I ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANG-LISTE

Žiri, koji će biti sastavljen od sledećih članova:

 1. Minja Jugović Janjić, direktorka marketinga u SBB-u
 2. Jovana Lukić, upraviteljka SBB fondacije;
 3. Iva Gajić, direktorka odnosa sa medijima u SBB-u;
 4. Bojan Tanasković, kopirajter u United Grupi;
 5. Vladimir Radović, direktor tehničke operative u SBB-u.

(u daljem tekstu: Žiri).

Žiri utvrđuje rang-listu najboljih rešenja koja će biti nagrađena, a koja, po njihovoj oceni najviše doprinose zaštiti i unapređenju životne sredine. Žiri bira tri najbolja rešenja koja će dobiti prve tri nagrade i rešenja koja će dobiti dodatne nagrade.

8. VRSTE NAGRADA

Nagrade su robnog karaktera:

Prva nagrada: Električni elektro sklopivi bicikl Ring RX 20 Shimano
Druga nagrada: Električni trotinet, XIAOMI MI ELECTRIC M363 WHITE
Treća nagrada: Bicikl Capriolo Sklopivi bicikl 20/6 905501-16
Dodatne nagrade: 5 setova VICTOR Badminton HOBBY

9. DODELA I PREUZIMANJE NAGRADA

Organizator će po okončanju takmičenja pobednike i javnost obavestiti o ishodu i nagrađenim učesnicima putem Internet platforme i drugim raspoloživim kanalima komunikacije.

Ukoliko nagrađeni odustane od preuzimanja nagrade, podnosilac je dužan da o tome pismeno obavesti Organizatora. U ovom slučaju Organizator može da odluči da sa pronađe alternativno rešenje i da nagradu dodeli drugom učesniku, sledećem po plasmanu prijavljenom na konkurs.

Dobitnik je u obavezi da u roku od dvadeset četiri (24) časa od primanja poruke na e-mail adresu koju je prijavio u u okviru formulara za konkurs, odgovori na nju i prihvati nagradu. U slučaju da dobitnik u navedenom roku (24 časa) ne obavesti organizatora o prihvatanju nagrade, gubi pravo na dobijenu nagradu i žiri bira sledećeg dobitnika po istim pravilima.

Nakon prihvatanja nagrade, dobitnik će Organizatoru poslati svoje podatke kako bi se izvršilo dostavljanje nagrade ili će po nju doći, ukoliko tako bude dogovoreno sa Organizatorom konkursa.

Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedene u ovom Pravilniku. Nagrada se ne može zameniti za novac.

10. DISKVALIFIKACIJA IZ KONKURSA

Učesnici koji su prilikom prijavljivanja na konkurs pružili netačne podatke gube pravo na dalje učešće u konkursu, odnosno dodelu nagrade ako je u međuvremenu osvoje. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo su odgovorna za takvu zloupotrebu podataka. Povod za diskvalifikaciju prijavljenog po odluci Organizatora može biti i podnošenje predloga za rEKOnstrukciju koji se protive propisima ili javnom moralu, ili u drugim slučajevima predviđenim ovim Pravilnikom i/ili drugim dokumentima Organizatora.

11. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Učesnici slanjem prijava, odnosno učešćem na Javnom konkursu potvrđuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti učesnika na Javnom konkursu.

12. AUTORSKA PRAVA I PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Uzimanjem učešća na Javnom konkursu učesnik:

 • potvrđuje i garantuje da je isključivi nosilac autorskog i srodnih prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, na prijavljenim rešenjima i/ili projektnim idejama koje predlaže prilikom prijave na konkurs, kao i na fotografijama i/ili video zapisima koje prilaže prijavom na Javni konkurs (u daljem tekstu sve zajedno označeno kao Delo);
 • potvrđuje da je isključivo odgovoran za odnose sa svim trećim licima koja su posredno ili neposredno učestvovali u izradi Dela i da je regulisao sve obaveze, a naročito obaveze plaćanja koje uključuju, ali ne ograničavaju se na sve prihode, takse, honorare i sve ostale troškove prema tim trećim licima, odnosno izmirio sve obaveze u vezi sa snimanjem i produkcijom rešenja i/ili projekata, tako da može slobodno i neograničeno njima da raspolaže;
 • se saglašava da Organizatoru, na neekskluzivnoj osnovi i bez naknade ustupi imovinska prava na Delu;
 • se posebno saglašava sa tim da je Organizator ovlašćen da iskorišćava Delo bez ikakvih vremenskih, prostornih i predmetnih ograničenja, kao i ograničenja po broju objavljivanja, uključujući ali se ne ograničavajući na preradu Dela, izradu tutorijala i drugih edukativnih materijala, objavljivanje Dela putem svih sadašnjih i budućih platformi bez ograničenja, iskorišćavanje Dela u svrhe realizacije promotivnih aktivnosti iz tačke 13 ovog Pravilnika, sve druge dozvoljene vidove iskorišćavanja Dela;
 • se saglašava sa tim da je Organizator ovlašćen da vrši odgovarajuće prerade, modifikacije, prilagođavanja ili druge izmene na Delu, ako to zahtevaju tehnički ili drugi slični razlozi, uz puno poštovanje moralnih prava autora;
 • potvrđuje da je zakoniti nosilac prava na rešenjima i/ili projektima i da je ovlašćen da ih ustupa, te da je ovlašćen da dalje prenosi odnosno ustupa pravo na korišćenje i eksploataciju rešenja i/ili projekata (što se posebno odnosi, ali ne ograničava na Organizatora koji ima dalje pravo prenosa na svoja povezana i treća lica) na način definisan ovim Pravilnikom i da ista prava nemaju tereta i da nisu ograničena u korist trećih lica.

U slučaju postupanja učesnika suprotno datim garancijama iz ove tačke, i bilo kakvih zahteva trećih lica, učesnik je saglasan da brani i obešteti Organizatora od i protiv svih zahteva trećih lica za naknadu štete, gubitaka ili troškova, kao i da se će pružiti Organizatoru svu potrebnu zaštitu u vezi sa bilo kakvim pravnim uznemiravanjem Organizatora od strane trećih lica, kao i da će ga obeštetiti u punom iznosu u slučaju bilo kakvih potraživanja od strane takvih trećih lica.

13. PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

Učesnik, uzimanjem učešća na Javnom konkursu potvrđuje da je upoznat sa tim da je Organizator ovlašćen da tokom pripremnih radnji za realizaciju Javnog konkursa, samog trajanja Javnog konkursa, kao i nakon javnog konkursa sprovodi promotivnu kampanju u koju će biti uključeni i idejna rešenja/projekti, fotografije i video materijali koje prilaže na Javnom konkursu (u daljem tekstu: Kampanja).

Učesnik, uzimanjem učešća na Javnom konkursu, potvrđuje da je upoznat sa time da pojedine fotografije i video materijali koje prilaže prijavom na Javni konkurs sadrže ili mogu da sadrže lično dobro, odnosno lični podatak, lični zapis, zapis lika (fotografski, crtani, grafički, filmski, video i digitalni zapis), zvučni zapis glasa i izgovorene reči određenog fizičkog lica (u daljem tekstu: lično dobro), kako samog učesnika, tako i drugih fizičkih lica.

U slučaju da rešenja/projekti, fotografije i video materijali koje prilaže na Javnom konkursu sadrže lično dobro učesnika, učesnik se saglašava sa tim da je Organizator ovlašćen da za potrebe realizacije Kampanje, konkretnije, za potrebe kreiranja, promocije i distribucije Kampanje, koristi lično dobro Učesnika.

Učesnik ovim putem posebno izjavljuje da je upoznat i da se saglašava sa tim da je Organizator ovlašćen na to da, u slučaju da rešenja/projekti, fotografije i video zapisi sadrže njegovo/njeno lično dobro, to dobro bez naknade:

 • iskoristi za potrebe kreiranja različitih vidova promotivnih poruka koje će činiti Kampanju, uključujući, ali se ne ograničavajući na video i audio spotove, štampane promotivne materijale, kao i druge vrste promotivnih poruka koje ovde nisu izričito navedene, u svim vidovima distribucije postojećim kao i onim razvijenim u budućnosti;
 • iskoristi za potrebe plasiranja Kampanje putem svih dostupnih kanala komunikacije, uključujući, ali se ne ograničavajući na elektronske medije, medijske usluge na zahtev, društvene mreže, komunikacione aplikacije (Viber i slično), digitalnu distribuciju putem digitalnih prodavnica koje naročito uključuje, ali ne ograničava se na YouTube, Deezer, Spotify, Rdio, iTunes, Amazon, Facebook, Apple Music, Guvera kao i druge dostupne kanale komunikacije koji ovde nisu izričito pomenuti;
 • distribuira putem svih dostupnih kanala promocije, odnosno putem svih dostupnih platformi, uključujući, ali se ne ograničavajući na distirbuciju putem elektronskih medija, štampanih medija, lifleta i sličnog promotivnog materijala, putem bilborda i drugih sličnih vidova promocije na javnim mestima (u otvorenim i zatvorenim javnim prostorima), putem interneta, uključujući tu i društvene mreže i dostupne kanale digitalne distribucije putem interneta), putem komunikacionih aplikacija (Viber i slični vidovi komunikacije), kao i putem drugih platformi, sadašnjih i budućih koje ovde nisu izričito navedene;
 • u budućnosti neograničeno koristi za potrebe sopstvene arhive kao i da ga iskorišćava u promotivne svrhe.

Učesnik se uzimanjem učešća na Javnom konkursu ovim putem saglašava da je Organizator ovlašćen na to da lično dobro, koje će biti sastavni deo promotivnih poruka koje čine Kampanju, koristi:

 • putem pomenutih vidova promocije, za sve vreme trajanja Kampanje, koje podrazumeva period od početka rada na kampanji (faza kreiranja kampanje), pa do završetka perioda promocije i distribucije oglasnih poruka, bez ikakvih teritorijalnih ograničenja;
 • za potrebe komunikacije sa donatorima i uopšteno promocije, odnosno predstavljanja sopstvenih rezultata opštoj i stručnoj javnosti, bez ikakvih teritorijalnih i vremenskih ograničenja, što obuhvata i predstavljanje na stručnim skupovima, nagradnim konkursima, takmičenjima i sličnim manifestacijama.

Radi izbegavanja svake sumnje, Učesnik ovim potvrđuje da je upoznat i saglašava se da njegovo/njeno lično dobro, ukoliko je sastavni deo promotivnih poruka koje čine kampanju, mogu koristiti:

 • i druga lica koje Organizator angažuje za potrebe kreiranja promotivnih poruka,
 • lica povezana sa Organizatorom, u svrhe kreiranja, promocije i distribucije Kampanje;
 • partneri Organizatora u realizaciji ove Kampanje, a u svrhe te Kampanje za vreme njenog trajanja i predstavljanja njihovih aktivnosti korisnicima, građanima i uopšteno javnosti, bez teritorijalnih i vremenskih ograničenja.

U slučaju da rešenja/projekti, fotografije i video materijali koje prilaže na Javnom konkursu sadrže lično dobro drugih fizičkih lica, uzimanjem učešća na Javnom konkursu, učesnik izjavljuje i garantuje da je pribavio sve neophodne saglasnosti za iskorišćavanje ličnog dobra tih fizičkih lica (ako su punoletna), odnosno sve neophodne saglasnosti roditelja/staratelja tih fizičkih lica za potrebe koje su opisane ovom tačkom.

U slučaju postupanja učesnika suprotno datim garancijama iz ove tačke, i bilo kakvih zahteva trećih lica, učesnik je saglasan da brani i obešteti Organizatora od i protiv svih zahteva trećih lica za naknadu štete, gubitaka ili troškova.

Učesnik na Javnom konkursu ima pravo da povuče pristanak za korišćenje ličnog dobra u gore opisane svrhe, s tim da Organizator zadržava pravo na naknadu eventualne štete prouzrokovane povlačenjem pristanka za upotrebu ličnog dobra. Isto ovlašćenje imaju i druga fizička lica, odnosno njihovi roditelji/staratelji (ako su u pitanju maloletna lica) čije je lično dobro iskorišćeno u promotivne svrhe.

Radi izbegavanja svake sumnje, eventualno korišćenje ličnog dobra u svrhe opisane ovom tačkom, se ne odnosi na korišćenje u oglasnoj poruci ili bilo kojoj drugoj vrsti oglašavanja u smislu zakona koji uređuje oglašavanje, već u kontekstu informisanje javnosti o aktivnostima društveno odgovornog ponašanja te Organizatora koji organizuje te aktivnosti.

14. ODGOVORNOST

Organizator se ne smatra odgovornim i neće snositi odgovornost za bilo kakve posledice, ako Internet platforma privremeno bude van funkcije usled više sile, odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora.

15. PREKID KONKURSA

Javni konkurs se može prekinuti u slučaju više sile, kao i u drugim slučajevima u skladu sa zakonom, o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na Internet platformi.

16. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene Pravila ovog Konkursa (Pravilnik), uz obavezu da takve izmene bez odlaganja objavi na internet platformi.