Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti učesnika na javnom konkursu

Mi poštujemo Vašu privatnost i Vaše podatke o ličnosti, te u želji da budemo u potpunosti usklađeni sa pravilima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/18, u daljem tekstu: ZZPL), ovim putem Vas obaveštavamo o svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti.

Kontakt podaci Rukovaoca:

SBB FONDACIJA,
Bulevar Zorana Đinđića 8a, 11070 Beograd – Novi Beograd
https://sbbfondacija.rs/

 

1. Šta je podatak o ličnosti?

Svaki podatak koji može jedinstveno da identifikuje neko fizičko lice, pojedinačno ili ukrštanjem drugih podataka. Na primer Vaše ime i prezime, JMBG, adresa, podaci o obrazovanju, IP adresa koja može da otkrije Vaš identitet itd.

2. Šta je obrada podataka o ličnosti?

Svaka aktivna radnja ili pasivno držanje prema podacima. Na primer prikupljanje podataka, njihovo beleženje, pohranjivanje ili čuvanje u nekoj evidenciji i sl.

3. Ko je Rukovalac?

Bilo koje lice koje organizuje obradu podataka o ličnosti i određuje svrhu obrade. U odnosu na podatke koje prikupljamo od naših zaposlenih, kandidata za zaposlenje, poslovnih partnera, čitalaca, pretplatnika, lica koja prate naše naloge na društvenim mrežama. U konkretnom slučaju, koji se tiče implementacije Javnog konkursa, Fondacija je Rukovalac.

4. Ko je Obrađivač?

Bilo koje lice koje vrši određene aktivnosti obrade u ime Rukovaoca.

5. Ko je Primalac podataka?

Lice kome su podaci otkriveni.

6. Ko je „treća strana“?

Lice koje nije ni lice na koje se podaci odnose, ni rukovalac, ni obrađivač, ni primalac, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca/obrađivača.

7. Od koga prikupljamo podatke?

Prikupljamo i na drugi način obrađujemo podatke učesnika Javnog konkursa.

8. Koje podatke obrađujemo?

Prikupljamo podatke koji su neophodni za ostvarivanje konkretne svrhe, i to:

 • ime i prezime;
 • kontakt podatke (telefon, e-mejl adresa, adresa);
 • broj lične karte i mesto izdavanja;
 • korisničko ime i lozinka;
 • broj lične karte, mesto izdavanja i podaci o ličnosti koji su sadržani u tom dokumentu uz prilaganje tih dokumenata, a koji su neophodni za potrebe identifikacije konkretne osobe prilikom dodele nagrade (koji se ne čuvaju nego se koriste samo za identifikaciju – na uvid);
 • Druge podatke koji su neophodni za realizaciju Javnog konkursa;
 • Fotografije i video zapise koji mogu da sadrže i foto ili video zapis lika.

9. Kako prikupljamo podatke o ličnosti?

Podatke o ličnosti prikupljamo direktno od učesnika na Javnom konkursu ili posredno u slučaju da fotografije ili video zapisi sadrže foto ili video zapis lika lica koje nije učesnik na konkursu.

10. Šta je pravni osnov obrade i koje pravne osnove za obradu koristimo?

Svaka obrada podataka o ličnosti mora da bude zakonita, što podrazumeva i to da u slučaju nepostojanja adekvatnog pravnog osnova, takva obrada može da se smatra nedozvoljenom.

Rukovalac obradu podataka o ličnosti učesnika na Javnom konkursu u svrhe realizacije istog, obrađuje radi izvršenja svojih obaveza u vezi sa javnim konkursom – javnim obećanjem nagrade, u smislu člana 12 stav 1 tačka 2) ZZPL, s tim da mu i u tom slučaju pripadaju sva prava propisana tačkom 13 ovog Obaveštenja.

Izuzetno, podaci o ličnosti, poput imena i prezimena, kao i fotografskog ili video zapisa lika se mogu koristiti za promovisanje aktivnosti Fondacije, prezentovanja rezultata rada Fondacije, odnosno obaveštavanja javnosti na svim dostupnim kanalima komunikacije. Takva obrada se vrši radi ostvarivanja legitimnog interesa Rukovaoca da predstavi svoja dostignuća, a u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 6) ZZPL. Ovlašćenje za obradu ne znači nužno i korišćenje fotografskog ili video zapisa lika fizičkog lica, s tim da mu i u tom slučaju pripadaju sva prava propisana tačkom 13 ovog Obaveštenja. Opreza radi, ovlašćenje za obradu podataka o ličnosti koji se odnose na foto/video zapis lika ne znači nužno i obradu takvih podataka. O tome da li će neko fizičko lice biti prepoznatljivo na fotografiji ili videu odlučuje isključivo učesnik konkursa.

11. Svrha obrade.

Podatke o ličnosti prevashodno obrađujemo za potrebe selekcionog procesa u realizaciji Javnog konkursa, a izuzetno i za potrebe promovisanja aktivnosti Fondacije i prezentovanja rezultata rada Fondacije, te obaveštavanja javnosti na svim dostupnim kanalima komunikacije. Takva obrada se vrši radi ostvarivanja legitimnog interesa Rukovaoca da predstavi svoja dostignuća zainteresovanoj javnosti.

12. Kako čuvamo Vaše podatke?

Podatke o ličnosti pohranjujemo i čuvamo u svojim internim evidencijama, u papirnom i/ili elektronskom obliku u odnosu na koje primenjujemo sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL (videti tačku 16 ovog Obaveštenja). Interne evidencije (tzv. Evidencije radnji obrade), za svaku kategoriju lica čiji se podaci obrađuju, Rukovalac vodi u skladu sa zahtevima člana 47 ZZPL, koja opisuje radnje obrade.

13. Koja prava u odnosu na obradu podataka o ličnosti imate i kako da ostvarite Vaša prava?

Korisnik je u svakom trenutku ovlašćen da kontaktira Rukovaoca putem e-mejla fondacija@sbbfondacija.rs i da zatraži pristup, izmenu, dopunu, ispravku, brisanje informacija, ograničenje obrade, da opozove pristanak, prigovori obradi, kao i da ostvari druga prava garantovana zakonom.

Neka od navedenih prava nisu apsolutna, i Rukovalac ima pravo da ograniči ostvarivanje pojedinih prava, pod uslovima i na način propisan zakonom. Na primer, Rukovalac ne može udovoljiti zahtevu za brisanje podataka koje je korisnik podelio prilikom trajanja javnog konkursa, ako želi da i dalje konkuriše za nagradu. O razlozima kao i osnovu za odbijanje svakog pojedinačnog zahteva korisnik se detaljno obaveštava.

Prilikom ostvarivanja prava iz ZZPL, korisnik je dužan da pruži dovoljan dokaz da je zaista lice na koje se podaci odnose, odnosno da se identifikuje.

Zahtev za ostvarivanje prava možete dostaviti u slobodnoj formi, putem slanja elektronske poruke na e-mejl adresu: fondacija@sbbfondacija.rs. Na zahteve ćemo odgovoriti u roku neophodnom da se takav zahtev pročita i procesuira.

Rukovalac će u odnosu na ostvarivanje njegovih/njenih prava pružiti licu čiji se podaci obrađuju svu neophodnu pomoć, a sve u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

14. Koje mere zaštite primenjujemo?

U odnosu na pomenute informacije primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite, uključujući tu mere ograničenja fizičkog i logičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni podaci o ličnosti, što naročito podrazumeva da su (papirni) dokumenti pohranjeni u sefu i da su dostupni samo za to ovlašćenim licima, kontrolu logičkog pristupa podacima, gde se fizički i logički pristup dodeljuju samo za to ovlašćenim licima, poštujući principe „Least Privilege“ i „Need to Know“, odnosno pristup mogu dobiti samo ona lica čiji poslovi zahtevaju pristup navedenim evidencijama i to samo u minimalnoj meri u kojoj to takvi poslovi zahtevaju. Dodatno, što se tiče elektronskog, odnosno logičkog pristupa podacima, on je omogućen samo za to ovlašćenim licima, i ostvaruje se uz poznavanje lozinke koja poštuje važeće industrijske preporuke koje se tiču formiranja kompleksnih korisničkih lozinki (sastoji se od kombinacije malih i velikih slova, znakova, odgovarajuće je minimalne dužine itd.), kontrolu unosa podataka, koja podrazumeva da samo za to ovlašćeno lice, pod kontrolom supervizora, prikuplja podatke o ličnosti i pohranjuje ih u evidenciju, kontrolu prenosa podataka, koja podrazumeva da se prenos podataka bilo kom za to ovlašćenom licu vrši isključivo uobičajenim zaštićenim vidovima komunikacije, kao i ostale mere iz domena informacione bezbednosti, koje su usklađene sa najboljom industrijskom praksom u ovoj oblasti.

15. Da li postoje Obrađivači i/ili primaoci podataka i/ili treća lica?

Rukovalac lične podatke može dostavljati i trećim licima, od kojih su neki obrađivači, a neki primaoci podataka, dok neki mogu da budu i treća lica. Obrađivač u smislu člana 4 stav 1 tačka 9) ZZPL je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca, dok je primalac podataka fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne.

Kategorije obrađivača koje mogu imati pristup ličnim podacima:

 • IT kompanije koja održavaju informaciono-komunikacione sisteme Rukovaoca, koje razvijaju internet stranicu Rukovaoca (Web Developer) ili vode kanale komunikacije Rukovaoca;
 • Druga lica koja u ime i za račun Rukovaca učestvuju u organizaciji i realizaciji Javnog konkursa/promotivne kampanje;
 • Druga lica koja u ime i za račun Rukovaoca vrše određene radnje obrade.

Primaoci podataka mogu biti i državni organi koji su ovlašćeni da pristupaju podacima o ličnosti, odnosno koji su ovlašćeni da im ti podaci budu otkriveni, ali isključivo u meri i na način propisan zakonom, kao i donatori na konkretnom projektu.

Rukovalac sa svakog Obrađivača, obaveštava o obavezama u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti te sa njim zaključuje odgovarajući ugovor u skladu sa tim propisima, s tim da Rukovalac i tada ostaje odgovoran prema licu na koje se podaci odnose.

Primaoci su dužni da pristupaju podacima i obrađuju ih na način da poštuju svoje obaveze propisane ZZPL i drugim primenjivim zakonom.

Navođenje kategorija lica koje mogu imati pristup podacima ne znači istovremeno da takva lica zaista imaju takav pristup, jer u određenim situacijama kada se podaci dele sa trećim licima, ona nisu nužno upoznata sa informacijama koje mogu identifikovati lica na koje se podaci odnose, što je i najčešći slučaj kod pružalaca tehničkih usluga.

16. Rok čuvanja podataka

Podaci se čuvaju u periodu u kojem je neophodno da se izvrši konkretna svrha. Podaci o učesnicima koji se koriste u svrhe realizacije Javnog konkursa, se čuvaju najkasnije 30 dana od dana okončanja Javnog konkursa, dok se podaci dobitnika na Javnom konkursu, čuvaju godinu dana od dana okončanja Javnog konkursa. Izuzetno, podaci koji sadrže foto ili video zapis lika (ako je primenjivo) se čuvaju i duže od propisanih rokova, dok god postoji potreba da se ostvaruje legitimni interes promovisanja sopstvenih dostignuća, s tim da korisniku u svakom slučaju pripadaju prava propisana Tačkom 13 ovog Obaveštenja.

17. Šta su Cookies (kolačići) i druge slične tehnologije i kako ih koristimo?

Kolačići (Cookies) predstavljaju male tekstualne datoteke koji se uobičajeno skladište na računaru ili drugom uređaju korisnika koji se upotrebljava za pristup internetu i služe najrazličitijim namenama. Kolačići na osnovu zabeleženih informacije poput ID uređaja “pamte” da je određeni korisnik pristupio određenom sadržaju na internetu. Kolačići uobičajeno ne vode ka otkrivanju identiteta konkretnog korisnika, te je u tom slučaju njihovo korišćenje dozvoljeno pod uslovom da je korisniku dato jasno i potpuno obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, i pod uslovom da mu je pružena prilika da takvu obradu odbije. Takvo obaveštenje je dostupno putem banera koji je vidljiv prilikom posete internet stranice.

Kolačići se najčešće koriste za omogućavanje pravilnog korišćenja stranice, pamćenje preferencija na stranici, beleženja informacija o sadržaju kojim se pristupalo radi preporučivanja sadržaja koji više odgovara preferencijama korisnika, ali i za potrebe statističke analize.

U funkcionisanju internet stranica rukovaoca najčešće su sledeće vrste Kolačića:

 • Kolačići koji su neophodni za funkcionisanje internet stranice (Necessary Cookies), koji pomažu da internet stranica bude upotrebljiva, omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija na stranici i pristup bezbednim oblastima veb sajta. Uklanjanje ovakvih Kolačića dovodi do nemogućnosti korišćenja internet stranice ili pojedinih njenih delova na pravilan način;
 • Statistički Kolačići, koji pomažu vlasnicima internet stranice da razumeju interakciju posetilaca sa internet stranicom anonimnim sakupljanjem informacja koje se potom analiziraju, a potom se kao rezultat te analize prave statistički izveštaji;
 • Marketinški Kolačići (Marketing Cookies), koji se koriste za beleženje navika posetilaca na internet stranicama radi prikaza personalizovanih sadržaja.

Upravljanje kolačićima, uključujući i njihovo uklanjenje, je moguće putem promene podešavanja u internet pregledaču (internet browser), što omogućavaju gotovo svi današnji Internet pregledači. Uklanjanje pojedinog kolačića (pre svega neophodnih) može dovesti do umanjenja funkcionalnosti Internet stranice.

18. Dodatne informacije o obradi podataka o ličnosti.

Sva dodatna pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti, uključujući tu i način ostvarivanja prava lica čiji se podaci obrađuju, mogu se uputiti na e-mejl adresu: fondacija@sbbfondacija.rs. Rukovalac će na sve upite odgovoriti najkasnije u roku od 10 radnih dana.

19. Ostale odredbe

Ovim putem lica čiji se podaci obrađuju – učesnici na Javnom konkursu potvrđuju da su pročitala, razumela i prihvatila gore opisanu obradu podataka o ličnosti.